BEFRIA SVENSKA KYRKAN!
BEFRIA SVENSKA KYRKAN!BEFRIA SVENSKA KYRKAN!

En bloggparlör

Bloggens skribenter använder en terminologi som inte alltid är helt vanlig bland landets kristna. Det finns därför anledning att förklara vissa begrepp närmare.


Evangelisk
Evangelisk kristen är den som bekänner sig till de rena evangeliska läran. Den sammanfattas i Konkordieformelns inledning på följande sätt. Vi tro, lära och bekänna, att den enda regel och norm, varefter alla läror såväl som lärare böra prövas och bedömas, endast är Gamla och Nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter, såsom det står skrivet: "Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig", Psalt. 119. Och den helige Paulus skriver: "Om ock en ängel komme från himmelen och predikade annorlunda, så skall han vara förbannad", Gal. 1. 

 

Detta är den rena evangeliska läran. Det var denna lära som gällde i Svenska kyrkan när den var Guds församling i Sveriges land. Den ska inte förväxlas med de evangelikaler (pingstvänner, EFK, baptister, m.fl som sätter den personliga andliga upplevelsen över eller jämsides den i Skriften givna uppenbarelsen.

 

Luthersk
Ehuru vi per se inte har något problem med att erkänna att de evangeliska bekännelseskrifterna i konkordieboken är giltiga eller för den delen att de är det eftersom de står i överensstämmelse med uppenbarelsen vill vi undvika termen lutheran. Det begreppet är i sin ursprungliga form ett smädesord som de påviske använde för att smutsa ned den rena evangeliska läran som ett kätteri bland många. Att detta kom att förtydligas såsom evangelisk-luthersk hjälper inte denna sak. Det antyder bara att det finns många evangeliska kristna.

 

Protestantisk
Termen protestant användes ursprungligen om den grupp av teologer, furstar och rikets städer inom Tysk-romerska riket som vid riksdagen i Augsburg 1530 vittnade för (Pro Testare) vad de själva ansåg var den riktiga tolkningen av den katolska tron, och protesterade mot kejsarens beslut. Ordet kom ursprungligen endast att syfta på lutheranerna och ordet "protestantisk" har endast sällan använts som officiell självbenämning av lutheranerna.
Termen har alltså ett gott ursprung men genom de svärmiska rörelserna har det allt mer kommit att avse de reformerta rörelserna. Eftersom dess ursprungliga betydelse blivit fördunklad undviker vi också detta uttryck.

 

Katolsk
Från grekiskans katholikos, allomfattande, allmän, universell. Den kristna kyrkan är allomfattande. Den är en och samma över hela jorden och har utvecklat ett språk i teologi, liturgi och bekännelse som är gemensam. Därför måste också den rena evangeliska läran vara katolsk.

Begreppet ska inte sammanblandas med den romersk-katolska kyrkan som är en del av den kristna kyrkan som erkänner påven som kyrkans herre och domare. (i.e. papister).

 

Apostolisk
Antyder att läran eller kyrkan utgår från de tolv apostlarna och deras efterföljare. Det är samma kontinuum
av uppenbarelse som ska predikas idag som har predikats sedan kyrkans första tid.


Ortodox (Se evangelisk)
Den rena (ortodoxa) evangeliska läran.


Svenskevangelisk (se även svenskkyrklig)

Den kristendom som på Svenska kyrkans  historiska grund värnar den rena evangeliska läran


Svenskkyrklig  (se även svenskevangelisk)

Den kristendom som dels delar Svenska kyrkans bekännelse och dels värnar dess kyrkoarv.