BEFRIA SVENSKA KYRKAN!
BEFRIA SVENSKA KYRKAN!BEFRIA SVENSKA KYRKAN!

Ad orientem


Vad vill ad orientem?
Ad orientem och dess skribenter söker inte driva politik eller polemik utan, med journalistisk form och syfte, på ett revitaliserande sätt avslöja och avtäcka kyrkans historiska tro allt från apostolisk, urkristen och reformatorisk tid. Alltså kyrkans rena evangeliska lära som är förklarad och bekänd i konkordieformeln vilken fullt ut är i överensstämmelse med Guds ords uppenbarelse. 

Fokus är alla de samfund i Sverige och världen där denna lära finns, bevaras eller hotas. Vi gör ingen urskiljning mellan juridiska personer för kyrkan är de heligas samfund, i vilket evangelium rent förkunnas och sakramenten rätt förvaltas. Och för kyrkans sanna enhet är det nog att vara ense i fråga om evangelii lära och förvaltningen av sakramenten. Och det är icke nödvändigt, att nedärvda människobud eller religiösa bruk eller yttre, av människor föreskrivna former för gudsdyrkan överallt äro lika. Paulus säger ju: En tro, ett dop, en Gud som är allas Fader etc. Det betyder bl.a. att vi kommenterar samtliga samfund från Rom till Moskva. Vi hoppas kunna göra detta såväl kritiskt som positivt allt för att uppmärksamma den odelade kyrkans relation till Guds vilja och ord.

Vad är ad orientem?
Att fira mässa ad orientem, alltså mot orienten eller som det egentligen är mot Jerusalem, är den katolska, evangeliska och apostoliska ordningen. I de första kyrkorna eller synagogorna som användes av jesustroende judar firades mässan riktat mot golgata snarare än mot Jerusalems tempel. Att fira mässa ad orientem är alltså att fira mässan på ett jesuscentrerat sätt. Gudstjänsten blir då inte ett spektakel för de troende med prästen som underhållare. Det understryker att tjänsten som sker i Gudstjänsten är Guds tjänst mot människorna. Den tjänst som alltigenom stammar från Jesu offerdöd. Att fira mässan ad orientem understryker dessutom både församlingens kontinuitet med urkyrkan och dess oavhängighet från den romerska biskopen som allt sedan andra vatikankonciliet huvudsakligen firar mässan vänd mot församlingen - versus populum.

Vem är ad orientem?
Ad orientem består av ett antal skribenter som skriver under följande pseudonymer.

Mäster Abraham - dvs. ärkebiskopen  Abraham Angermannus. Guds hammare, den store värnaren av den rena evangeliska läran och betvingaren av kungamaktens reformerta tro. Under denna pseudonym skriver ett antal personer. huvudskribenten är en teologiskt intresserad lekman i schartauland  med stark kyrklig, liturgisk och ortodox dragning.

Carl Carlsson - dvs. den helige Carl Carlsson Gyllenhielm. Carl IX:s son och en av våra främsta svensk-evangeliska bekännare och helgon. Personen bakom pseudonymen är lekman. Bördig från mellansverige. Högkyrklig, därför reformatorisk, därmed apostolisk och katolsk. 

fru Birgitta - dvs. den heliga Birgitta den odelade kyrkans stora svenskkyrkliga helgon. Lekkvinna som tidigt präglades på birgittinska kors och rökelsedoft. Uppvuxen i backwater county och med en rejäl konfirmation i bagaget svävar hon nu i virrvarret av kyrkligheter. Med en faibless för det dråpligt komiska levererar hon spridda salvor och samtidsbetraktelse.

Nicolaus Canuti -  biskop i Växjö stift mellan åren 1553 till 1576.  Aktiv i försvaret av den rena nattvardsläran och en uppbyggare av det sargade kyrkliga och sekulära samhället efter danskarnas härjningar på 1570-talet. Gnesiolutheran, prästvigd och herde för en församling i gränstrakterna mellan Skåne och Kronoberg.

f. Hans Peter -  dvs. Hans Peter Wickelgren, född den 29 april 1797 och död den 28 mars 1828. Pastorsadjunkt, bland annat i Krokstad och Torslanda, Göteborgs stift. Lärjunge till den helige Henric Schartau. Död i sviterna av en lunginflammation som han ådragit sig under ritterna för att sprida det rena Guds ord i Bohuslän. Bohusläns martyr, skyddshelgon och förebedjare.

Lars den helige - dvs. Laurentius Petri Nerici, född 1499 i Örebro, död 26 oktober 1573 i Uppsala, var Sveriges förste evangelisk-lutherske ärkebiskop. Han valdes till ärkebiskop augusti 1531, och vigdes av den katolske biskopen Petrus Magni. Skribenten är enligt egen utsago född utanför Kyrkan, fast rotad i en mer liturgisk tradition och tillika prästkandidat i ett stift nära dig.

Vi arbetar ständigt på att bjuda in fler skribenter under våra eller andras pseudonymer. Kontakta oss om du är intresserad!

Kontakt förmedlas genom ettevangelisktrike@sverige.nu eller genom kommentatorsfältet på bloggens inlägg.